ALGEMENE VOORWAARDEN DISTRI-COMPANY BV

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (bestellingen, leveringen, facturatie,...) waarbij de BV DISTRI-COMPANY zaken en/of diensten verkoopt.

1.2 De BV DISTRI-COMPANY wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

1.4 Onder "Koper" wordt verstaan iedere rechtspersoon die met de BV DISTRI-COMPANY in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met de BV DISTRI-COMPANY sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van de BV DISTRI-COMPANY en aan wie de BV DISTRI-COMPANY de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.


2. Aanbiedingen en prijzen

2.1 Offertes van de BV DISTRI-COMPANY zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht. Vermelding door de BV DISTRI-COMPANY van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.

2.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.

2.3 De BV DISTRI-COMPANY heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te rekenen aan koper. Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

 

3. Levering

3.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien de BV DISTRI-COMPANY zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en de BV DISTRI-COMPANY, zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is de BV DISTRI-COMPANY aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.

3.2 Alle leveringen hebben plaats af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3 Indien de BV DISTRI-COMPANY voor vervoer van de zaken zorg draagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:

a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;

b. manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;

c. de BV DISTRI-COMPANY heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken één maal aan de koper aan te bieden;

d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.

3.4 Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.


4. Overmacht


4.1 de BV DISTRI-COMPANY is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien de BV DISTRI-COMPANY op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.

4.2 Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door de BV DISTRI-COMPANY kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan de BV DISTRI-COMPANY, tenzij koper kan aantonen dat de BV DISTRI-COMPANY terzake een belangrijk verwijt treft.


5. Eigendomsvoorbehoud

5.1  De BV DISTRI-COMPANY behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens de BV DISTRI-COMPANY.

5.2 De BV DISTRI-COMPANY is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van de BV DISTRI-COMPANY betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van de BV DISTRICOMPANY op de geleverde zaken in kennis te stellen.

5.3 Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.

5.4 De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan de BV DISTRI-COMPANY om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van de BV DISTRI-COMPANY op vergoeding van de door de BV DISTRI-COMPANY geleden schade.


6. Betalingen

6.1  Alle betalingen dienen contant te geschieden, tenzij anders is aangegeven.

6.2 Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Twee weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.

6.3 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.

6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente conform de wet van 2 augustus 2002 verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 150,00€ per openstaande en vervallen factuur.

6.5 Bij levering op afroep is de BV DISTRI-COMPANY gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, dan wel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren.

6.6 Koper is gehouden aan de BV DISTRI-COMPANY zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat de BV DISTRI-COMPANY dat verlangt.

6.7 Bij niet betaling van enig factuur van de BV DISTRI-COMPANY op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.


7. Niet conforme levering / Gebreken

7.1  Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na leveringsdatum schriftelijk aan de BV DISTRI-COMPANY mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de BV DISTRI-COMPANY te worden medegedeeld.

7.2 Na het verstrijken van deze termijn vervalt ieder recht van koper.

7.3 Koper is alleen na schriftelijke toestemming van de BV DISTRI-COMPANY gerechtigd de goederen waarover hij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan franco op te sturen of met een retourbon aan de door de BV DISTRI-COMPANY ingeschakelde chauffeur mee te geven.

7.4 Betwistingen schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

 

8. Garantie

8.1  De BV DISTRI-COMPANY verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze door haar leveranciers wordt verleend.

8.2 Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 7.1 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 7.2.

8.3 Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper de BV DISTRI-COMPANY nog enige betaling verschuldigd is of koper veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. De BV DISTRI-COMPANY zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en koper informeren zodra deze standpunt heeft ingenomen. De BV DISTRI-COMPANY is eerst gehouden tot het crediteren van het factuurbedrag aan koper dan wel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier de BV DISTRI-COMPANY de garantie heeft verleend, tenzij koper kan aantonen dat de BV DISTRI-COMPANY nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1  De aansprakelijkheid van de BV DISTRI-COMPANY is in alle gevallen beperkt tot de onder 8 opgenomen garantieregeling.

9.2 Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van de BV DISTRI-COMPANY is steeds beperkt tot de directe schade en tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.

9.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.

9.4 Koper vrijwaart de BV DISTRI-COMPANY voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.


10. Adviezen en tekeningen

10.1 Adviezen worden door BV DISTRI-COMPANY naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van de BV DISTRI-COMPANY als distributeur. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.

10.2 Door de BV DISTRI-COMPANY verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van de BV DISTRI-COMPANY. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens betreffende afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is de BV DISTRI-COMPANY niet aansprakelijk.

 

11. Verpakking, pallets, dispensers

11.1 Verpakkingen, pallets, dispensers enz. blijven te allen tijde eigendom van de BV DISTRI-COMPANY.

11.2 De koper is verantwoordelijk voor het retourneren van dergelijke verpakkingen intact binnen 30 dagen na levering, bij gebreke heeft de BV DISTRI-COMPANY recht de kosten door te berekenen aan de koper.


12. Ontbinding

12.1 Indien koper één van zijn verplichtingen jegens de BV DISTRI-COMPANY niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, bescherming tegen zijn schuldeiseres aanvraagt en/of verwerft onder de Wet Continuïteit Ondernemingen of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft de BV DISTRI-COMPANY het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.

12.2 Na ontbinding, onder meer op grond van 12.1, is de BV DISTRI-COMPANY gerechtigd de geleverde zaken, zo nodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is de BV DISTRICOMPANY alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.


13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

13.2 De rechtbanken van het arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

 

14. Correspondentie

Door u te registreren op onze website stemt u ermee in correspondentie van Distri-Company te ontvangen. Via mail houden wij u op de hoogte van nieuwe productontwikkelingen, opleidingen, acties en algemene bedrijfsinfo (bv. leveringstermijnen, openingsuren,...)

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

voor de verkoop en levering van sim-kaarten en de bijhorende diensten

 

ART. 1. – TOEPASSING - Deze algemene voorwaarden definiëren, en zijn van toepassing op, de nieuwe en bestaande  verkopen en leveringen van sim-kaarten en/of de diensten ( data, voice, sms’en,… conform de aangeboden bundels) die daarmee gepaard gaan tussen Distri-Company BV (de ‘leverancier’) en de klant vanaf de aanvaarding ervan door de klant. Deze algemene voorwaarden bevatten de algemene bepalingen volgens de welke de klant de sim-kaarten en/of de diensten mag gebruiken of verder verkopen en implementeren bij de gebruiker ervan (de ‘gebruiker’).

 

ART. 2. – INWERKINGTREDING - Tenzij anders overeengekomen bestaat tussen de leverancier en de klant een overeenkomst vanaf het moment van de ontvangst door de leverancier van het elektronisch bericht van de klant met de bestelling. Partijen zijn hierdoor gebonden. Na ontvangst van de bestelling levert en activeert de leverancier de sim-kaart en de diensten. De klant is vergoeding verschuldigd vanaf de activering.

 

ART. 3 – DUUR & BEËINDIGING - De overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur van 3 jaar, te rekenen vanaf de activering van de dienst. Telkens wanneer deze termijn is verstreken, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur en kan de overeenkomst op elk moment door elke partij schriftelijk worden beëindigd, zelfs onmiddellijk, en zonder opgave van enige reden. Van zodra de beëindiging van de overeenkomst door de leverancier is ontvangen, zal deze de provider van de dienstverlening daarvan in kennis stellen. Vanaf de desactivering van de diensten door de provider en de teruggave van de sim-kaart aan de leverancier, zijn geen vergoedingen door de klant meer verschuldigd.

 

ART. 4 – WIJZIGING CONTRACT  & TARIEFVERHOGING - In geval van wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst of bij tariefverhoging, wordt de klant één maand op voorhand in kennis gesteld. De klant die de wijziging van de voorwaarden niet aanvaardt, heeft het recht om de overeenkomst schriftelijk en kosteloos op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen, behalve in het geval van wijzigingen aan bedingen ingevolge nieuwe wetgeving of besluiten die leverancier en/of haar provider/operator geen keuze laten op het vlak van de implementatie ervan. De klant die een tariefverhoging niet aanvaardt heeft het recht de overeenkomst kosteloos en schriftelijk op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van deze tariefverhoging.

 

ART. 5 – IMPLEMENTATIE & GEBRUIK - De klant kan de sim-kaart of de diensten implementeren in zijn producten of diensten als onderdeel van een oplossing met toegevoegde waarde (de “oplossing met toegevoegde waarde” is het geheel of een deel van de apparatuur van camera- en alarmbeveiliging van de leverancier met de sim-kaart en/of diensten erop geïmplementeerd, zoals bepaald onder de verschillende aangeboden bundels in de bijzondere voorwaarden), om deze zelf te gebruiken of om te verkopen en te leveren aan de gebruiker. De klant stemt ermee in om de sim-kaart en de diensten niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier door te verkopen, opnieuw te leveren of anders te verdelen voor andere doeleinden dan de oplossing met toegevoegde waarde. De klant stemt ermee in alle redelijke maatregelen te nemen om te garanderen dat de gebruiker en zijn eventuele klanten zich bewust zijn van en handelen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, waarbij de klant erkent dat een inbreuk hierop door een gebruiker een inbreuk door de klant vormt. Elk aan de oplossing met toegevoegde waarde vreemd gebruik van de sim-kaart dat door de provider van de leverancier aan de leverancier wordt gefactureerd, zal door de leverancier aan de klant kunnen worden door gefactureerd.

 

ART. 6 – STEERING - De provider van de sim-kaarten kan een lijst van voorkeurnetwerken implementeren (‘steering’) op de sim-kaarten waarnaar deze sim-kaarten worden georiënteerd. De klant verbindt er zich toe op geen enkele wijze aanpassingen aan deze steering te doen, hetzij aanpassingen te doen die de goede werking van deze steering zouden kunnen beïnvloeden. De klant zal alle gevraagde aanpassingen maken in het kader van elke oplossing die nodig is voor de goede werking van de steering. De leverancier draagt geen verantwoordelijkheid voor de impact op de kwaliteit van de dienst indien de klant deze verplichting niet naleeft. De leverancier behoudt zich in dat geval evenzeer het recht voor het tarief te wijzigen.

 

ART. 7 – PRIVACYBESCHERMING - Elke partij verbindt zich ertoe m.b.t. persoonsgegevens die zouden worden verwerkt bij de implementatie of uitvoering van deze overeenkomst om de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te respecteren. Elke partij garandeert dat zij en haar onderaannemers de gepaste technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen die nodig zijn om een passend beveiligingsniveau te verzekeren en de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde wijzigingen, ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal en iedere andere niet toegelaten verwerking. De leverancier verwerkt deze persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de facturatie ervan, het beheer van de informatie verstrekt door de klant, de verwerking van de door de klant gestelde vragen en bestrijding van fraude. Deze gegevens worden door de leverancier in haar databanken die haar eigendom zijn, opgenomen. Binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen kan een natuurlijke persoon zijn/haar rechten als betrokkene m.b.t. zijn/haar persoonsgegevens die worden verwerkt door de leverancier uitoefenen door een brief te sturen naar de leverancier met een copie van zijn/haar identiteitskaart. Betrokkene kan o.a. een gratis schriftelijk overzicht van zijn/haar persoonsgegevens waarover de leverancier beschikt, ontvangen of de verbetering of wissing van deze persoonsgegevens verkrijgen als deze niet correct, onvolledig of niet pertinent zijn.

 

ART. 8 – FACTURATIE & BETALINGSVOORWAARDEN - De tarieven voor de sim-kaarten en de diensten worden afzonderlijk bekend gemaakt. De klant ontvangt periodiek een factuur. Bepaalde diensten, zoals roaming, kunnen op een later tijdstip dan voorzien worden gefactureerd. Tenzij de factuur zelf een andere termijn vermeldt, dient de factuur te worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum. De leverancier behoudt zich het recht voor om de activering afhankelijk te stellen van betaling per domiciliëringsopdracht. Bovendien behoudt de leverancier zich het recht voor om voor de betaling bijkomende garanties te bekomen, zoals een bankgarantie. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% en een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het openstaande factuurbedrag. De leverancier heeft het recht en de mogelijkheid om haar vorderingen op de klant over te dragen. Alle klachten m.b.t. de facturen moeten duidelijk gemotiveerd en schriftelijk naar de leverancier worden gestuurd binnen 14 dagen na datum van de betwiste factuur. Na deze termijn wordt de klant onherroepelijk geacht het gefactureerde bedrag te aanvaarden.

 

ART. 9 – EIGENDOMSRECHTEN – Partijen komen overeen dat elke partij de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendommen die ontwikkeld of verworven werden vòòr de datum van ondertekening van de overeenkomst. De klant kaan geen aanspraken op de intellectuele eigendomsrechten maken m.b.t. de sim-kaart of de diensten die hiermee gepaard gaan of het voorwerp van deze overeenkomst uitmaken. De klant mag de sim-kaart niet vernietigen of beschadigen. De klant neemt alle voorzorgen om te vermijden dat de sim-kaart verkeerd of onrechtmatig wordt gebruikt. De klant verwerft enkel een niet-exclusieve licentie om de sim-kaart en de bijhorende diensten te gebruiken en om een gebruiksrecht in die zin te verlenen aan de gebruiker(s) ervan, hetzij binnen de beperkingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Aan de klant wordt een pin- en een puc-code mee gedeeld die de toegang tot de sim-kaart beveiligen. De klant is verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze codes. De klant verbindt zich ertoe de sim-kaart en/of de documentatie niet te copiëren of te laten copiëren. De klant verbindt er zich toe de sim-kaart niet te onderwerpen aan enige vorm van decompilatie, analyse of nabouw, geen afgeleide software te creëren en de software niet te gebruiken op andere manieren dan die beschreven in de overeenkomst. De klant is als enige aansprakelijk voor het correct inbrengen van de sim-kaart in zijn toestel. In geval van verlies of diefstal van de sim-kaart zal de klant de leverancier hiervan in kennis stellen bij gebreke waarvan de klant verder blijft in staan voor de kosten verbonden aan de sim-kaart. De klant maakt zich sterk dat alle gebruikers de rechten van de leverancier of van de provider van de sim-kaarten en de diensten, zoals bepaald onder dit artikel, evenzeer zullen nakomen en respecteren.

 

ART. 10 – AANSPRAKELIJKHEID LEVERANCIER – De leverancier zorgt ervoor dat de provider het beheer van de diensten waarborgt op een ‘post implementatie’ basis. Deze beheersverantwoordelijkheden van de provider omvatten de levering van het netwerk, de levering en activering van de sim-kaart, telecommunicatie ondersteuning, databasebeheer en upgrades. De klant zal instaan voor de filtering van alle problemen die verband houden met de diensten door de leverancier geleverd. De leverancier verbindt er zich toe alles in het werk te stellen om de provider de toegang tot haar netwerk en de diensten op een optimale manier te laten leveren. De leverancier heeft een middelenverbintenis tegenover de klant en desgevallend diens gebruikers. Een perfecte transmissie kan om reden buiten de wil van de leverancier en de provider niet steeds worden geleverd. De leverancier draagt geen aansprakelijkheid voor transmissiestoringen die resulteren uit omstandigheden buiten haar wil. De klant en haar gebruikers kunnen niet enkel op de diensten terugvallen voor kritische toepassingen en moeten ervoor zorgen dat de nodige contingentieplannen er zijn. De periodes van buiten dienst stelling voor onderhoud, versterking, wijziging, renovatie, enz… worden maximaal beperkt. Er worden geen garanties geboden m.b.t. de beschikbaarheid en werking van diensten, zoals roaming diensten, van andere providers dan de provider van de leverancier.

 

De leverancier is niet aansprakelijk voor storingen in de dienst die voortkomen uit (a) storingen of onderbrekingen van netwerkverbindingen wegens een externe bron of obstakels inherent aan de omgeving, (b) hard- of software – andere dan de sim-kaart – die de klant of de gebruiker gebruikt, (c) wijzigingen aan de gebruiksomstandigheden of de omgeving van het toestel waarin de sim-kaart wordt gebruikt door de klant of de gebruiker, (d) meer algemeen, alle factoren die geen verband houden met de leverancier of de provider, maar wel externe factoren of handelingen van derden betreft. De leverancier is niet aansprakelijk voor de inhoud van signalen en berichten of de schade die ze kunnen veroorzaken. De leverancier is niet aansprakelijk voor de toegankelijkheid, inhoud of wettigheid van de gegevenstransmissiediensten verleend door derden of voor de tijd of de hoeveelheid gegevens die vereist is om de gewenste informatie te verkrijgen. De leverancier is niet aansprakelijk voor wijzigingen als gevolg van voorschriften van het BIPT of andere regulerende overheden. De leverancier is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van de sim-kaart door de klant of de gebruiker of de slechte werking van de sim-kaart ten gevolge van misbruik door de klant of de gebruiker. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht.

 

Wanneer de leverancier aansprakelijk wordt gesteld voor een fout van zijn kant, geldt de schadelosstelling enkel voor de directe, persoonlijke en zekere schade die de klant heeft ondergaan, met uitdrukkelijke uitsluiting van vergoeding van eender welke indirecte of immateriële schade en/of nadeel, zoals handelsschade, bedrijfs- of omzetverliezen, gegevensverliezen. Het bedrag van de schadeloosstelling die de leverancier onder de voornoemde voorwaarden dient te vergoeden, blijft steeds strikt beperkt tot het zesvoud van de maandelijkse bijdrage voor de dienst met een maximum van 50.000,00€. De klant maakt zich sterk om deze aansprakelijkheidsbeperking ook te bedingen tegenover zijn gebruikers.

 

ART. 11 - AANSPRAKELIJKHEID KLANT – De klant verbindt er zich toe (a) ten laatste binnen de 5 werkdagen de leverancier op de hoogte te stellen van elke wijziging in de gegevens die hij heeft verstrekt bij de sluiting van de overeenkomst; indien de klant deze wijziging te laat doorgeeft, kan hij geen aanspraak maken op het met terugwerkende kracht aanbrengen van wijzigingen door de leverancier, hetzij op een herfacturatie, (b) de dienst die hem wordt geleverd te gebruiken als een goed huisvader, conform de bepalingen van de overeenkomst en de geldende wetten en reglementen; het is verboden de sim-kaart en/of de dienst te gebruiken in strijd met de openbare orde en de goede zeden, (c) de sim-kaart enkel in apparatuur te gebruiken die in perfecte staat is en geen apparatuur op het netwerk aan te sluiten die kan resulteren in verstoring van de diensten, in welk geval de leverancier de sim-kaart(en) van de klant allemaal en onmiddellijk buiten werking kan stellen, (d) de sim-kaart en de dienst uitsluitend te gebruiken voor datatransmissie tussen apparaten, toestellen of objecten op afstand en servers volgens de bepalingen in de overeenkomst; het gebruik van de sim-kaart is beperkt tot een “close user group”, met name tussen apparaten, toestellen en objecten die deel uitmaken van dezelfde oplossing / toepassing; de sim-kaart mag in geen geval worden gebruikt voor een aan de overeenkomst oneigenlijk of vreemd gebruik, zoals gebruik in gsm’s of vergelijkbare toestellen, (e) om m.b.t. zijn gegevens of software alle gepaste maatregelen te nemen om de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit te handhaven, vooral door deze te beschermen tegen besmetting door virussen, (f) geen verklaringen of waarborgen te bieden in naam van of voor rekening van de leverancier m.b.t. het prestatievermogen of de functionele kenmerken van de dienst, (g) de leverancier onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke claim of gerechtelijke actie m.b.t. de sim-kaart of de diensten in deze overeenkomst en waarvan hij op de hoogte is gesteld, (h) behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de leverancier om de sim-kaart en de diensten enkel te implementeren en te gebruiken in de toestellen die door de leverancier worden verdeeld en verkocht, (j) om de leverancier te vrijwaren tegen elke aanspraak van een gebruiker, zijnde een rechtstreekse of onrechtstreekse (eind)klant, op grond van een afsluiting of uitschakeling van een sim-kaart wegens een inbreuk op deze overeenkomst door de klant of de gebruiker.

 

De klant, die zich desbetreffend ook sterk maakt voor de gebruiker en eindgebruiker, kan de gebruikslimieten van het aangekochte bundel aan dienstverlening bij de leverancier niet overschrijden. Indien dergelijke overschrijding plaats vindt, kan de leverancier zonder voorafgaande waarschuwing de sim-kaart en de dienst ofwel uitschakelen, ofwel de klant overplaatsen naar een bundel dat wel voldoet aan het gebruik van de klant/gebruiker/eindgebruiker.  

 

De klant maakt zich ten slotte sterk dat alle bepalingen van dit artikel, evenals het correcte gebruik van de sim-kaart en de diensten in overeenstemming met de finaliteit die eraan in de overeenkomst en algemene voorwaarden wordt verleend, ook door de gebruiker van de sim-kaart en de diensten worden gerespecteerd.

 

ART. 12 – OPSCHORTING VAN DE DIENST – In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag kan de leverancier van rechtswege en zonder schadevergoeding de levering van de dienst aan de klant onmiddellijk opschorten, behalve bij een gegronde betwisting van de factuur. Indien de klant of de gebruiker de verplichtingen t.o.v. de leverancier zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of in een andere overeenkomst niet nakomt of de gebruiksvoorwaarden van een dienst niet respecteert, kan de leverancier onmiddellijk en zonder ingebrekestelling of schadevergoeding de dienst opschorten. De leverancier kan dit evenzeer doen in geval van bewijs of ernstige aanwijzing van fraude of bedrog in hoofde van de klant of de gebruiker. De leverancier behoudt zich het recht voor om bij abnormale stijging van het verbruik door de klant of de gebruiker als voorzorgmaatregel de dienst of de toegang tot de dienst op te schorten. De leverancier kan de dienst opschorten indien een sim-kaart gedurende 12 maanden niet wordt gebruikt. De leverancier kan de dienst opschorten om redenen van overmacht of om redenen die te maken hebben met de technische exploitatie. De klant zal hierover gepast worden ingelicht. De leverancier stelt alles in het werk om storingen zoveel mogelijk te beperken en zo snel mogelijk op te lossen. In geval van opschorting conform dit artikel blijft de klant gehouden alle verplichtingen, incl. de betalingsverplichting, te respecteren. Eén maand na de begindatum van de opschorting kan de leverancier de overeenkomst automatisch en van rechtswege beëindigen zonder dat de klant of de gebruiker hieruit een recht tot schadevergoeding kan putten.

 

ART. 13 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST – Bij de beëindiging van de overeenkomst wordt de sim-kaart door de klant terug bezorgd aan de leverancier.

 

De leverancier kan de overeenkomst van rechtswege en ten laste van de klant beëindigen (a) indien de klant zich niet in regel heeft gesteld binnen de 10 dagen na opschorting van de dienst door de leverancier zoals bepaald onder art. 12, (b) met onmiddellijke ingang indien hij vaststelt dat de klant foutieve, vervalste of onvolledige essentiële informatie  heeft gegeven bij het sluiten van de overeenkomst of indien de klant heeft verzuimd om belangrijke wijzigingen m.b.t. de geleverde informatie mee te delen of indien de klant of de gebruiker de dienst gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met deze overeenkomt, met de wetten en reglementen of met de openbare orden of goede zeden, (c) in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling of bescherming tegen de schuldeisers, vereffening of ontbinding.

 

Onverminderd de overige rechten van de leverancier is de klant aan de leverancier in geval van (a) een éénzijdige beëindiging van de overeenkomst lastens de klant of (b) een onrechtmatige éénzijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant, een vergoeding verschuldigd aan de leverancier gelijk aan 6 maanden flat fee per kaart of als er geen flat fee van toepassing is 6 maanden gemiddelde kaartwaarde per kaart indien de kaart actief is tussen 1 en 12 maanden, gelijk aan 3 maanden flat fee per kaart of als er geen flat fee van toepassing is 3 maanden gemiddelde kaartwaarde per kaart indien de kaart actief is tussen 13 en 35 maanden of gelijk aan 1 maand flat fee per kaart of als er geen flat fee van toepassing is 1 maand gemiddelde kaartwaarde per kaart indien de kaart actief is voor minstens 36 maanden, waarbij de flat fee de vergoeding is zoals beschreven in de overeenkomst en het gemiddeld kaartbedrag het gewogen gemiddelde is dat overeenstemt met het factuurbedrag gedurende de laatste drie maanden gedeeld door de totale actieve basis van sim-kaarten van de klant. De beëindiging voor om het even welke reden doet geen afbreuk aan de verplichting van de klant tot betaling van alle verschuldigde bedragen.

 

ART. 14 – OVERDRACHT – De leverancier heeft het recht alle of een deel van zijn contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat toestemming van de klant of de gebruiker zijn vereist en zonder dat enige schadevergoeding i.v.m. deze overdracht kan zijn verschuldigd. De klant of de gebruiker kan zijn contractuele rechten en plichten slechts geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde mits toestemming van de leverancier.

 

ART. 15 – NIET VERZAKING – Het feit dat een van de partijen op een bepaald ogenblik nalaat de strikte toepassing te eisen van één van de bepalingen van de overeenkomst, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking aan de rechten waarover deze partij beschikt. Dit feit belet deze partij niet om later de strikte naleving van deze bepaling of van enige andere voorwaarde van de overeenkomst te eisen.

 

ART. 16 – NIETIGHEID – De nietigheid, de onuitvoerbaarheid of de onafdwingbaarheid van één clausule van de overeenkomst laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de overeenkomst onverlet, behalve indien de overeenkomst zonder deze clausule niet kan voortbestaan.

 

ART. 17 – GERECHTELIJKE REGELING – Elk geschil m.b.t. de overeenkomst dat niet kan worden beslecht tussen partijen valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Gent. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.