Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN DISTRI-COMPANY BVBA

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (bestellingen, leveringen, facturatie,...) waarbij  de BVBA DISTRI-COMANY zaken en/of diensten verkoopt.
1.2 De BVBA DISTRI-COMPANY wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
1.4 Onder "Koper" wordt verstaan iedere rechtspersoon die met de BVBA DISTRI-COMPANY in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met de BVBA DISTRI-COMPANY sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van de BVBA DISTRI-COMPANY en aan wie de BVBA DISTRI-COMPANY de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

2. Aanbiedingen en prijzen
2.1 Offertes van de BVBA DISTRI-COMPANY zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.
2.2 Vermelding door de BVBA DISTRI-COMPANY van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
2.4 De BVBA DISTRI-COMPANY heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te rekenen aan koper.
2.5 Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

3. Levering
3.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien de BVBA DISTRI-COMPANY zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en de BVBA DISTRI-COMPANY, zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is de BVBA DISTRI-COMPANY aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.
3.2 Alle leveringen hebben plaats af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3 Indien de BVBA DISTRI-COMPANY voor vervoer van de zaken zorg draagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
b. manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;
c. de BVBA DISTRI-COMPANY heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken één maal aan de koper aan te bieden;
d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
3.4 Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

4. Overmacht
4.1 de BVBA DISTRI-COMPANY is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien de BVBA DISTRI-COMPANY op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
4.2 Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door de BVBA DISTRI-COMPANY kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan de BVBA DISTRI-COMPANY, tenzij koper kan aantonen dat de BVBA DISTRI-COMPANY terzake een belangrijk verwijt treft.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De BVBA DISTRI-COMPANY behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens de BVBA DISTRI-COMPANY.
5.2 De BVBA DISTRI-COMPANY is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van de BVBA DISTRI-COMPANY betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van de BVBA DISTRI-COMPANY op de geleverde zaken in kennis te stellen.
5.3 Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
5.4 De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan de BVBA DISTRI-COMPANY om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van de BVBA DISTRI-COMPANY op vergoeding van de door de BVBA DISTRI-COMPANYgeleden schade.


6. Betalingen
6.1 Alle betalingen dienen contant te geschieden, tenzij anders is aangegeven.
6.2 Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Twee weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
6.3 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente conform de wet van 2 augustus 2002 verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 150,00€ per openstaande en vervallen factuur.
6.5 Bij levering op afroep is de BVBA DISTRI-COMPANY gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, dan wel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren.
6.6 Koper is gehouden aan de BVBA DISTRI-COMPANY zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat de BVBA DISTRI-COMPANY dat verlangt.
6.7 Bij niet betaling van enig factuur van de BVBA DISTRI-COMPANY op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.

7. Niet conforme levering / Gebreken
7.1 Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na leveringsdatum schriftelijk aan de BVBA DISTRI-COMPANY mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de BVBA DISTRI-COMPANY te worden medegedeeld.
7.2 Na het verstrijken van deze termijn vervalt ieder recht van koper.
7.3 Koper is alleen na schriftelijke toestemming van de BVBA DISTRI-COMPANY gerechtigd de goederen waarover hij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan franco op te sturen of met een retourbon aan de door de BVBA DISTRI-COMPANY ingeschakelde chauffeur mee te geven.
7.4 Betwistingen schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

8. Garantie
8.1 De BVBA DISTRI-COMPANY verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze door haar leveranciers wordt verleend.
8.2 Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 7.1 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 7.2.
8.3 Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper de BVBA DISTRI-COMPANY nog enige betaling verschuldigd is of koper veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. De BVBA DISTRI-COMPANY zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en koper informeren zodra deze standpunt heeft ingenomen. De BVBA DISTRI-COMPANY is eerst gehouden tot het crediteren van het factuurbedrag aan koper dan wel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier de BVBA DISTRI-COMPANY de garantie heeft verleend, tenzij koper kan aantonen dat  de BVBA DISTRI-COMPANY nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van de BVBA DISTRI-COMPANY is in alle gevallen beperkt tot de onder 8 opgenomen garantieregeling.
9.2 Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van de BVBA DISTRI-COMPANY is steeds beperkt tot de directe schade en tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
9.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
9.4 Koper vrijwaart de BVBA DISTRI-COMPANY voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.

10. Adviezen en tekeningen
10.1 Adviezen worden door BVBA DISTRI-COMPANY naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van de BVBA DISTRI-COMPANY als distributeur. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.
10.2 Door de BVBA DISTRI-COMPANY verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van de BVBA DISTRI-COMPANY. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens betreffende afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is de BVBA DISTRI-COMPANY niet aansprakelijk.

11. Ontbinding
11.1 Indien koper één van zijn verplichtingen jegens de BVBA DISTRI-COMPANY niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, bescherming tegen zijn schuldeiseres aanvraagt en/of verwerft onder de Wet Continuïteit Ondernemingen of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft de BVBA DISTRI-COMPANY het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
11.2 Na ontbinding, onder meer op grond van 12.1, is de BVBA DISTRI-COMPANY gerechtigd de geleverde zaken, zo nodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is de BVBA DISTRI-COMPANY alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.

12. Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
12.2 De rechtbanken van het arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

Nieuws


Nieuwe innovatie Design-line detectoren voor JABLOTRON-100


Aanbiedingen

Zoeken




Inloggen


Hieronder kunt u inloggen op onze webwinkel
 
E-mail
Wachtwoord 
      

Wachtwoord vergeten?


Heeft u nog geen account?


© 2012 PG Security Systems
Sitemap   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden